1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Recent Content by hkqn12341234

  1. hkqn12341234
  2. hkqn12341234
  3. hkqn12341234
  4. hkqn12341234
  5. hkqn12341234
  6. hkqn12341234
  7. hkqn12341234
  8. hkqn12341234