1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Recent Content by huu8Ldu7

  1. huu8Ldu7
  2. huu8Ldu7
  3. huu8Ldu7
  4. huu8Ldu7
  5. huu8Ldu7
  6. huu8Ldu7