1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Recent Content by khangnhuanh43

  1. khangnhuanh43
  2. khangnhuanh43
  3. khangnhuanh43
  4. khangnhuanh43
  5. khangnhuanh43
  6. khangnhuanh43
  7. khangnhuanh43
  8. khangnhuanh43