1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Recent Content by nguyendangtan1993

  1. nguyendangtan1993
  2. nguyendangtan1993
  3. nguyendangtan1993