1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

Trophies Awarded to seolan1404

  1. 1
    Awarded: Aug 23, 2017

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.