1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

:*

Discussion in 'Tranh ảnh nghệ thuật' started by kienan6688, Jan 10, 2018.

  1. kienan6688

    kienan6688 Member

  2. xyzt123

    xyzt123 New Member

    Cảm ơn bạn!
     

Share This Page