1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay. - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user

up tin

Discussion in 'Lĩnh vực công nghệ' started by xedayhang-maxbuy123, Jan 8, 2018.

  1. xedayhang-maxbuy123

    xedayhang-maxbuy123 New Member

    Bài viết mình đang cần, cảm ơn bạn nhé
     

Share This Page